top of page

24.05.2022.

Hoće li uskoro biti potpuno prihvatljivo QP puštanje serije lijeka „na daljinu“?

EMA (European Medicines Agency) je prije nekoliko dana pokrenula javno savjetovanje na temu fizičke prisutnosti i mjesta boravka QP-a. Drugim riječima, radi se o temi puštanja serije lijeka „na daljinu“ (remote batch certification).

A evo što bi, prema trenutno dostupnom prijedlogu, mogli biti neki od preduvjeta za takvo rutinsko puštanje serije lijeka „na daljinu“:

  • Puštanje u promet i dalje mora biti provedeno na području EU/EEA

  • QP i dalje mora imati odgovarajuće znanje o proizvodu koji se pušta u promet, proizvodnom procesu i sustavu kvalitete

  • Puštanje u promet „na daljinu“ treba biti interno propisano i pod kontrolom te nadzirano u sklopu provedbe internih audita

  • QP treba imati elektronički pristup svim potrebnim informacijama, a prema EU GMP Annex 16 (to bi bili zahtjevi navedeni u točkama 1.7.1 do 1.7.21)

  • Potrebno je osigurati odgovarajuću IT opremu, komunikaciju i pristup potrebnim aplikacijama te IT sigurnost i integritet podataka

  • Moraju biti ispunjeni svi specifični zahtjevi nacionalnog regulatornog tijela s obzirom na lokaciju gdje se prijavljeno mjesto puštanja u promet nalazi

Javno savjetovanje traje do 13.06.2022.

Kompletan prijedlog i sve zahtjeve koncepta puštanja serije lijeka u promet „na daljinu“ možete vidjeti u dokumentu Public Consultation Concerning The Physical Attendance And The Location Of Personal Residency Of The Qualified Person.

bottom of page