top of page

10.05.2022.

Crtice iz QP života

U ovoj blog objavi donosimo različita pitanja i situacije iz QP života s kojima se susrećemo u praksi.


Može li se pojam neočekivanog odstupanja primijeniti na više serije lijeka?

Može.

Neočekivanim odstupanjem u smislu EU GMP Annex 16 (Unexpected deviation) smatra se odstupanje dok nije prvi put otkriveno. Npr. ako su proizvedene tri serije lijeka u kampanji i tek nakon toga je otkriven problem s HVAC sustavom ili s podešenjem opreme, pojam neočekivanog odstupanja može se primijeniti na sve tri serije. S obzirom na odredbe EU GMP Annex 16, za sve tri serije se može razmotriti puštanje u promet, ako su ispunjeni svi drugi uvjeti (npr. nema OOS-a proizvoda).

No, za svaku sljedeću seriju zahvaćenu istim odstupanjem nakon toga više se ne može primijeniti koncept neočekivanog odstupanja.


Mora li QP uvijek imati na raspolaganju proizvodnu dokumentaciju za seriju lijeka proizvodnu u trećoj zemlji? Mora li QP provesti detaljan pregled takve dokumentacije?

QP u trenutku donošenja odluke o puštanju u promet mora imati na raspolaganju kompletnu proizvodnu dokumentaciju serije lijeka iz treće zemlje; hoće li i se i u kojoj mjeri takva dokumentacija i pregledati ovisi o odluci samog QP-a, a što se može temeljiti na prethodnom iskustvu s proizvođačem iz treće zemlje, vrsti lijeka, kompleksnosti proizvodnog postupka i sl.

Novi EU GMP Annex 21 vrlo je jasan oko toga:

5.1. Full batch documentation must be available to the MIA holder responsible for QP certification or confirmation of the batch, as appropriate, at the time of certification or confirmation of the batch.

5.1.1. The site responsible for QP certification or confirmation, as appropriate, should have access to those documents that would support batch certification as defined in Annex 16 of the EU GMP Guide. The frequency at which full batch documentation is reviewed at the site responsible for QP certification or confirmation, as appropriate, of the product should be justified on a risk assessment basis and defined in the Pharmaceutical Quality System.


Mora li QP potpisati ugovore o kvaliteti vezano za ugovornu proizvodnju i ugovornu kontrolu kvalitete?

Ne mora, ali bi bilo jako dobro da to učini.

Nema boljeg načina da QP sudjeluje u definiranju zahtjeva za ugovornu proizvodnju ili ugovornu kontrolu kvalitete od samog sudjelovanja u kreiranju (i završnom odobravanju) ugovora o kvaliteti.


Nedavno sam u promet pustila seriju lijeka uvezenu iz treće zemlje kod koje je utvrđeno temperaturno odstupanje tijekom transporta; procjenom rizika i evaluacijom podataka o praćenju stabilnosti utvrđeno je kako odstupanje nema utjecaj na kvalitetu, učinkovitost i sigurnost lijeka. Sada imamo situaciju da data loggeri kojima je praćena temperaturu tijekom transporta ne pokazuju temperaturu uslijed tehničke pogreške – može li se primijeniti isti pristup kao i u prethodnoj situaciji?

Ne može se primijeniti isti pristup jer nedostaje temeljni kontekst, a to su podaci o temperaturi transporta.


U kompaniji je više QP-a; ako jedan QP smatra da se serije lijeka ne može pustiti u promet, smije li takvu seriju u promet pustiti netko od preostalih QP?

U regulatornom smislu to bi i moglo biti prihvatljivo (osim u onim državama u kojima je QP prijavljen baš za određeni tehnološki oblik), međutim takav pristup je duboko neispravan i treba ga izbjegavati jer dugoročno dovodi do nepovjerenja među QP-ima i narušavanja timske atmosfere.


U kojem trenutku kao QP trebam dobiti informaciju o OOS-u na gotovoj seriji lijeka?

U trenutku puštanja serije lijeka u promet QP svakako treba imati informaciju da je na seriji utvrđen OOS. Nije nužno informirati QP-a o svakom zabilježenom OOS-u jer će neki od takvih rezultata sigurno biti odbačeni tijekom kasnije laboratorijske istrage.

No, ako se radi o OOS situaciji za koju istragom nije utvrđen mogući uzrok u laboratoriju ili u proizvodnji, tada bi trebalo uključiti QP-a koji bi trebao sudjelovati u svim daljnjim koracima, uključujući i odluku o eventualnim ponavljanjima analize (retest) ili ponovnom uzorkovanju (resampling).


Specifikacija lijeka ima dvije vrste zahtjeva – zahtjevi za puštanje u promet i zahtjevi za rok valjanosti. Lijek dolazi iz treće zemlje i od trenutka proizvodnje do trenutka certifikacije serije može proći i nekoliko mjeseci – može li se pustiti u promet prema specifikaciji za rok valjanosti?

Ne.

U trenutku certifikacije serije lijeka ona mora ispunjavati zahtjeve specifikacije za puštanje u promet (release specification).


Trenutno nas je troje QP-a; kao da se podijelimo da bi bili maksimalno učinkoviti?

Optimalan pristup je podjela po tehnološkim oblicima ili proizvodnim linijama. Na taj način svaki QP postaje „verziran“ za određenu skupinu lijekova, zna koje su moguće kritične točke, dobro pozna svaki korak, opremu, sirovine te zbog svega toga može biti znatno učinkovitiji i brži nego kada se svako toliko mora ispočetka „upoznavati“ s proizvodom za koji treba donijeti odluku o puštanju u promet.

Ne zaboravite da bi i kod ovakvog pristupa trebalo povremeno raditi kratke rotacije po vrstama proizvoda kako bi kada je to potrebno QP-i mogli jedni druge mijenjati.


Lijek u obliku tableta uobičajeno prolazi S1 razinu za dissolution prema Ph.Eur., no kod zadnje dvije serije bilo je potrebno provesti proširenu analizu do razine S2. Što trebam učiniti kao QP?

Navedena situacija je unutar prihvatljivog okvira utvrđenog u Ph.Eur. i sama po sebi ne predstavlja OOS. Međutim, ukoliko na konkretnom lijeku nikada prije nije bilo potrebno ići do razine S2 na testu za dissolution, QP može zatražiti dodatne informacije ili na drugi način razmotriti okolnosti koje su mogle dovesti do ove situacije.

Upravo je to jedna od ključnih uloga QP-a: da uvijek sagledava i širi kontekst kvalitete lijeka, a što može uključivati i proizvodni proces, sirovine, analitičke metode, uzorkovanje, sustav kvalitete i mnoge druge elemente.


Može li QP biti i RP i/ili direktor Kvalitete?

Sve kombinacije su moguće i postoje u praksi. No, u tom slučaju treba osigurati da ukupni opseg posla ne predstavlja prijetnju preopterećenja osobe i slijedom toga rizik za kvalitetu lijeka.

EU GMP Chapter 2 o tome kaže ovako:

2.1 The responsibilities placed on any one individual should not be so extensive as to present any risk to quality.


U slučaju serijalizacije lijekova, mora li QP provjeriti i verificirati zapis o provedenoj serijalizaciji?

Ovisno o tome kako je organiziran proces pregleda serije lijeka, QP ne mora nužno osobno provjeriti zapis o serijalizaciji, ali u sklopu pregleda serije takvog lijeka mora biti verificirano da je serijalizacija ispravno provedena te da o tome postoji odgovarajući zapis.


Trebate li podršku vezano za pregled i puštanje serije lijeka u promet ili želite dodatno pojačati QP vještine? Upoznajte se s našim QP rješenjima.
Pronađite QP teme u obliku interaktivnih web sadržaja na našem GxP Synapse portalu.

bottom of page